• Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404182 (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius, http://gamta.lt/files/LR_ezeru_klasifikatorius.pdf (žiūrėta 2013 m. lapkričio 25 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos ginklų fondas: prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, http://www.lgf.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos Prezidentas, http://www.prezidentas.lt/.
   
 • Lietuvos Respublikos Seimas, http://www3.lrs.lt.
   
 • Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.
   
 • Lietuvos Respublikos Valstybės apdovanojimų įstatymas: 2002 m. birželio 18 d. Nr. IX-957, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=213007 (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas: interneto svetainė, http://vsd.lt/ (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 11 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=285095 (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).
   
 • Lietuvos rytas, http://www.lrytas.lt.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2003, t. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV-XX a. pradžia, 300, [3] p.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007, t. 4: Auksakalystė. XIII–XX a., kn. 2: Pavieniai metalo dirbiniai.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, t. 4: Auksakalystė. XIII–XX a., kn. 1: Kolekcijos.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2004, t. 3: Bažnytinė tekstilė, XV-XX a. pradžia, 300, [3] p.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2003, t. 2: Lietuvių liaudies menas, XVII–XX a., 205, [3] p.
   
 • Lietuvos saugios laivybos administracija, http://www.msa.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos scena, 2006, nr. 3.
   
 • Lietuvos skulptorių gildija, http://www.skulptoriai.lt/ (žiūrėta 2014 m. balandžio 16 d.).
   
 • Lietuvos sostinė 1904–1939: visuomeninė ir kultūrinė lietuvių veikla Vilniuje, sud. Zinkevičius Z., Lietuva: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1994.
   
 • Lietuvos sporto enciklopedija, http://www.lse.lt/ (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).
   
 • Lietuvos standartizacijos departamentas. Terminų duomenų bazė, http://www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=159 (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė, http://www.tdaile.lt (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos tapyba 1940–1990 Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 1996, 230, [1] p.
   
 • Lietuvos tautodailininkų sąjunga. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija, http://lietuvostautodaile.lt/ (žiūrėta 2017 m. birželio 30 d.).
   
 • Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, Vilnius: Mintis, 1974, d. 1, 370, [2] p.
   
 • Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, Vilnius: Mintis, 1976, d. 2.
   
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas: I–XIII a. radiniai, red. Tautavičius A., Lietuva: Mokslas, 1978, kn. 4, 159 p.
   
 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, d. 1, 826, [1] p.
   
 • Lietuvos tūkstantmetis: Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2009 m. dailės kūrinių konkurso parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, 159, [1] p.
   
 • Lietuvos valsčiai: Daujėnai, Vilnius: Versmė, 2015.
   
 • Lietuvos valstybės kūrėjai: XVI–XX a. pirmosios pusės portretai, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2006, t. 1: XVI–XIX a. portretai, 390, [2] p.
   
 • Lietuvos valstybės kūrėjai: XVI–XX a. pirmosios pusės portretai, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2006, t. 2: XX a. pirmosios pusės portretai, 133, [2] p.
   
 • Lietuvos vėjo malūnai: Apie malūnus, http://malunai.lt/apie_malunus.php (žiūrėta 2013 m. gruodžio 6 d.).
   
 • Lietuvos vienuolynų dailė: parodos katalogas, 1998–2000, Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998, 152 p.
   
 • Lietuvos virtuali biblioteka, http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=LABT_VU1 (žiūrėta 2014 m. kovo 26 d.).
   
 • Lietuvos žaliųjų judėjimas, http://www.zalieji.lt.
   
 • Lietuvos žydų bendruomenės holokausto akivaizdoje: (ne) užmiršti vardai ir likimai: Internetinė holokausto aukų Lietuvoje duomenų bazė, http://holocaustnames.lt/ (žiūrėta 2015 m. vasario 13 d.).
   
 • Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, http://www.lzb.lt/.
   
 • Literatūra ir menas, http://literaturairmenas.lt/.
   
 • Literatūra ir menas.
   
 • Literatūros terminų žodynėlis, http://ualgiman.dtiltas.lt/literaturos_terminai.html (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Litova Stelo.
   
 • LituanistikaDB: Lituanistikos duomenų bazė, http://lituanistikadb.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, 2015, Nr. 82.
   
 • Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, 2009, Nr. 58.
   
 • LST ISO 4046-4:2007. Popierius, kartonas, plaušiena ir su jais susiję terminai. Aiškinamasis žodynas. 4 dalis. Popieriaus ir kartono rūšys bei gaminiai (tapatus ISO 4046-4:2002): galioja nuo: 2007 09 14, Vilnius, 2007, 34 p.
   
 • Le Coutre B., Mano miestas Klaipėda 1900–1939: Atsiminimai, 2014, 365.
   
 • Liubinienė M., Beganskienė A., Petrauskienė J., Lukšėnienė J., „Paviršinio aktyvumo medžiagų panaudojimo galimybės dokumentų ir grafikos kūrinių konservavime“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2011, t. 14, p. 281–295.
   
 • Lukšėnienė J., Makuška R., „Polimerų tirpalų ir dispersijų savybės. Plėvelės iš polimerų tirpalų ir dispersijų“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, p. 238–275.
   
 • Lyberis A., Sinonimų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1980, 504 p.
   
 • Lukšėnienė J., Makuška R., „Sintetiniai polimerai – dailininkų ir restauratorių medžiagos“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, p. 276–326.
   
 • Laukaitytė R., Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, 315 p.
   
 • Lanzi L., The History of Painting in Italy: from the Period of the Revival of the Fine Arts to the End of the Eighteenth Century, Londonas, 1828, vol. 5.
   
 • Laucevičius E., „Trinapolio lobis“, Švyturys, 1960, nr. 2.
   
 • Lukenskienė L., „Vienišas kanklininkas Juozas Telešius“, Liaudies kultūra, 2006, Nr. 1, p. 13-22, http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367156625539/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content (žiūrėta 2015 m. kovo 19 d.).
   
 • Lukošiūtė S., „Vilius Baranauskas: įsimylėjęs sakalus keleivius“, Vakarų ekspresas: Klaipėda, naujienos, žinios, http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klaipedieciai/vilius-baranauskas-isimylejes-sakalus-keleivius/ (žiūrėta 2014 m. kovo 27 d.).
   
 • Liškevičienė J., XVI–XVIII amžiaus knygų grafika: herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, 341, [3] p.
   
 • Liapin V. A., Каталог почтовых марок России (1856–1991), Maskva, 2009.
   
 • Rodomi įrašai nuo 181 iki 238
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4